• Mon - Sat 8:00 - 6:30, Sunday - CLOSED

Lĩnh Vực Kinh Doanh

Tharuco cung cấp

Lĩnh Vực Kinh Doanh

Sản phẩm

Thương mại dịch vụ

Kinh doanh thương mại:

  • Cao su tự nhiên
  • Cao su nhân tạo
  • Nguyên liệu
  • Hóa chất

      ngành công nghiệp cao su.

Kinh doanh, cho thuê máy móc.

Liên kết sản xuất cùng Tharuco
Nâng tầm chất lượng sản phẩm